ESTATUTS

Capítol I

La denominació, els fins i el domicili.

Article 1)

 • Amb el nom “INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ”, s’actualitzen i es renoven a Sant Feliu de Guíxols els estatuts d’aquesta associació o entitat de caràcter cultural, que també podrà utilitzar les sigles IEBE.
 • Aquesta associació a l’empara de l’article 22 de la Constitució regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC núm. 2423, d’1 de juliol) i els seus estatuts, i la llei 4/2008.

Capítol II

Finalitats de l’associació.

Article 2)

 • Les finalitats de l’entitat seran impulsar i organitzar tota mena d’activitats exclusivament de tipus cultural (artístiques, científiques, humanístiques, etc.), en especial les dedicades a la investigació, al coneixement, a la formació i a la divulgació, promoció i difusió de la cultura comarcal del Baix Empordà i catalana en general.
 • La seva activitat principal consistirà en una publicació anual el contingut de la qual seran temes d’investigació diversa referits a la comarca del Baix Empordà. També podrà editar altres publicacions si bé llavors necessitarà l’acord majoritari de la Junta Directiva.

Article 3)

En el compliment de les finalitats d’interès general establertes pels estatuts en quedarà exclòs tot ànim de lucre.

Article 4)

Aquesta entitat tindrà el seu domicili social a l’edifici del carrer Hospital 27 a Sant Feliu de Guíxols.

Capítol III

Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 5)

Podran formar part de l’associació totes les persones físiques majors d’edat i les entitats que ho sol·licitin. Per formar-ne part hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en la primera reunió que tingui lloc, la comunicarà a la persona o entitat sol·licitant i la farà pública en l’Assemblea General més immediata. Cada entitat haurà de nomenar un representant.

Article 6)

Seran drets dels membres de l’associació:

 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 • Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les  normes legals i estatuàries.
 • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 • Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 • Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 • Formar part dels grups de treball.
 • Posseir un exemplar dels estatuts.
 • Consultar la documentació de l’associació.

Article 7)

Seran deures dels membres de l’associació:

 • Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 • Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 • Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 8)

Seran causes per ser donat de baixa de l’associació:

 • Que ho decideixi l’entitat o persona interessada, la qual ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 • No satisfer les quotes fixades.
 • No complir les obligacions estatutàries.

Capítol IV

L’Assemblea General.

Article 9)

 • L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 • Els membres de l’associació reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 • Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10)

L’Assemblea General tindrà les facultats següents:

 • Modificar els estatuts.
 • Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 • Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 • Aprovar la dissolució de l’associació.
 • Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 • Aprovar el reglament de règim interior.
 • Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels membres de l’associació.
 • Conèixer les sol·licituds presentades per ésser membre, i també les altes i baixes de membres  per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 • Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11)

 • L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.
 • La convocatòria haurà de comunicar-se quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada dels membres que ha de tenir l’associació.
 • Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el president de l’associació. Si no hi és, l’hauran de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi haurà d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec  a la Junta Directiva.
 • El secretari redactarà l’acta de cada reunió, que hauran  de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels membres assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’esborrany de l’acta de la sessió anterior a fi de que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació haurà d’estar a disposició dels membres al local social, i per mitjà de correu electrònic.

Article 12)

 • L’Assemblea General es constituirà vàlidament sigui quin sigui el nombre dels membres  presents.
 • Un mínim del 10% dels membres podrà sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es podrà fer directament a l’assemblea, que decidirà el que consideri convenient, però únicament podrà adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts dels membres presents.

Article 13)

 • En les reunions de l’Assemblea General, tindrà un vot  cada membre que hi estigui present.
 • Els acords es prendran  per majoria simple de vots dels membres presents.
 • Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà  un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels membres presents.
 • Les candidatures que es presentin formalment tindran dret a una còpia de la llista dels membres i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.

Capítol V

La Junta Directiva.

 Article 14)

 • La Junta Directiva regirà, administrarà i representarà l’associació. Estarà  composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs hauran  de ser exercits per persones diferents.
 • L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que hauran de ser associats, es farà per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entraran en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 • El nomenament i el cessament dels càrrecs hauran  de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’hauran de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 15)

 • La durada dels càrrecs de la Junta Directiva serà de quatre anys i podran ser reelegits una sola vegada.
 • La Junta Directiva serà renovada per meitat cada dos anys.
 • El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podran esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre de l’entitat.

d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

e) Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva hauran de cobrir-se en la primera reunió que tingui lloc de l’Assemblea General. Mentrestant, un membre de la Junta Directiva, per acord de la pròpia Junta Directiva, podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16)

La Junta Directiva tindrà les següents facultats:

 • Representar, dirigir i administrar l’entitat de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 • Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:

a) Subvencions o altres ajuts.

b) L’ús de locals i edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

 • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió d’Assemblea General.
 • Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
 • Cobrir provisionalment les vacants de la pròpia Junta, si escau.
 • Tenir cura del compliment dels Estatuts i d’altres disposicions vigents.

Article 17)

 • La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, haurà de reunir-se en sessió ordinària com a mínim una vegada l’any.
 • Haurà de reunir-se en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president, o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18)

 • La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 • Els membres de la Junta Directiva estaran obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, si bé, per causes justificades, podran excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi serà necessària sempre.
 • La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19)

 • LaJunta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres presents.
 • També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20)

Els acords de la Junta Directiva s’hauran de fer constar en les actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, haurà  de llegir-se l’esborrany de l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol VI

El president i el vicepresident.

Article 21)

 • Seran pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f) Les altres atribucions pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 • El president serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VII

El tresorer i el secretari.

Article 22)

El tresorer:

 • Tindrà la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Haurà de portar un llibre de caixa.
 • Haurà de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Haurà de pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president.
 • Haurà d’ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23)

El secretari haurà de:

 • Custodiar la documentació de l’associació.
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
 • Portar el llibre de registre dels membres de l’associació.

Capítol VIII

Les comissions o grups de treball.

Article 22)

El tresorer:

 • Tindrà la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 • Haurà de portar un llibre de caixa.
 • Haurà de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 • Haurà de pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president.
 • Haurà d’ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23)

El secretari haurà de:

 • Custodiar la documentació de l’associació.
 • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
 • Portar el llibre de registre dels membres de l’associació.

Capítol IX

El règim econòmic.

Article 25)

Aquesta associació no tindrà patrimoni fundacional.

Article 26)

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de:

 • les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 • les subvencions oficials o particulars.
 • les donacions, les herències o llegats.
 • les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

Article 27)

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries.

Article 28)

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 29)

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi hi haurà de figurar les signatures del president, el tresorer i el vocal que es designi.

Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, una de les quals haurà de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol X

El règim disciplinari.

Article 30)

L’òrgan de govern podrà sancionar les infraccions comeses pels membres que incompleixen les seves obligacions.

 • Les infraccions es podran qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents podran anar des d’una amonestació fins a l’expulsió com a membre de l’associació, segons el que estableixi el règim intern.
 • El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomenarà un instructor, que tramitarà l’expedient sancionador i proposarà la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, la qual haurà de ser motivada, l’adoptarà aquest òrgan de govern.
 • Els membres sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades podran sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol XI

La dissolució.

Article 31)

L’associació podrà ser dissolta si així ho acorda l’Assemblea General, convocada en caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 32)

 • Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General haurà de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 • L’Assemblea estarà facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 • Els membres de l’associació estaran exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 • El romanent net que resulti de la liquidació s’haurà de lliurar directament a entitats públiques o privades sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, s’hagin caracteritzat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques o culturals.
 • Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Diligència.

Per fer constar que els presents estatuts aprovats en Assemblea General Extraordinària de 19-12-2009, són una modificació dels fins ara vigents estatuts de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, inscrits en el Registre Provincial d’Associacions del Govern Civil de Girona, amb el núm. 823 de la Secció 1ª, l’11 de maig de 1981.

Sant Feliu de Guíxols, 19 de desembre de 2009.