NORMES DE PUBLICACIÓ VIGENTS

Guia per al lliurament de treballs

ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ (EBE) és la publicació anual de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. EBE admet la presentació de treballs de recerca circumscrits de manera obligatòria dins l’àmbit territorial de la comarca del Baix Empordà.

  1. Cada any, el Consell de Redacció rebrà originals fins al 31 de gener i s’acceptaran explícitament o es retornaran per introduir-hi modificacions que s’hauran d’efectuar en el termini d’un mes des de la data en què s’hagi tornat.
  2. La llengua de la revista és el català, tot i que es rebran igualment articles en les restants llengües oficials de l’Estat, així com en anglès, francès, italià i portuguès.
  3. Tots els textos presentats han de ser inèdits.

TIPUS DE TEXTOS

Es poden presentar dos tipus de textos:

Articles originals de recerca o articles de revisió: han de tenir un màxim de 20 pàgines, incloent-hi les notes i la bibliografia; han d’acompanyar-se de 4 a 6 paraules clau i d’un resum de 150 paraules com a màxim, en dues versions (català i anglès). Els treballs més llargs de 20 pàgines també podran ser admesos si el Consell de Redacció ho considera convenient.

Ressenyes de llibres, tesis o tesines: han de tenir entre 2.000 i 3.000 paraules. Han d’acompanyar-se d’una fitxa en què consti: (1) en el cas de les ressenyes de llibres: el títol de l’obra, l’autor, l’any, lloc i responsable de l’edició i col·lecció, si fos el cas; (2) en el cas de les ressenyes de tesis i tesines: el títol, l’autor, la institució acadèmica i l’any de presentació. Seran sempre encarregades pel Consell de Redacció d’entre les diferents novetats editorials aparegudes el mateix any.

FORMA DE TRAMESA O LLIURAMENT DELS TREBALLS

Els treballs i tot allò amb què se’ls acompanyi han d’enviar-se en un únic correu a l’adreça electrònica institutdestudisdelbaixemporda@gmail.com, especificant en l’assumpte que es tracta d’un article per als Estudis.

També es poden lliurar els originals en còpia de paper (a més de l’original en suport magnètic) a qualsevol membre del Consell de Redacció o per correu postal a l’adreça de l’Institut, carrer Hospital, 27, 17220 Sant Feliu de Guíxols.

A la primera pàgina del document, hi ha de constar per aquest ordre: el títol del treball, el nom i cognoms de l’autor o autors, adreça institucional, correu electrònic i un telèfon de contacte.

[NOTA: En cas de publicació del text hi constarà el nom de l’autor i, previ el seu consentiment, una adreça de correu electrònic. També caldrà incloure-hi el resum (150 paraules com a màxim) i les paraules clau (de 4 a 6)].

Les imatges s’han d’enviar en format JPEG o TIFF, resolució mínima de 300 dpi, i en carpeta separada del text. L’autor suggerirà l’ordre i la disposició dins el text de les figures, la citació de les quals es farà en el lloc apropiat de la següent manera: (fig. 1.)… Els gravats, dibuixos o fotografies han de ser de bona qualitat, amb escala gràfica, retolació i amb els peus del text, que tindran la forma següent:

Text explicatiu de la imatge (sempre que se sàpiga, esmentant-hi l’any). Nom i cognoms de l’autor (quan se’n desconeix l’autoria, cal fer-hi constar “autor desconegut”). Procedència (si es tracta d’un arxiu, biblioteca o centre de documentació, fons i acrònim del centre; si és una font d’internet, el nom del web).

Exemples:

Una panoràmica de les illes Medes, cap a l’any 1924. Valentí Fargnoli. Fons Huguet. AMSFG.

Joan Puigferrer, en una de les seves expedicions. Autor desconegut. medicinacatalana.com.

El Consell de Redacció de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà es reserva el dret de no publicar aquells treballs que per defectes de redacció, de presentació o de contingut no s’adaptin a aquesta normativa de publicació; així mateix, pot rebutjar també aquells estudis que no tinguin prou qualitat científica o bé que mostrin greus defectes de metodologia en l’elaboració. Només l’autor és responsable del contingut de l’article, de manera especial quan es tracten aspectes ideològics o es mostrin opinions molt personals. Quan el Consell de Redacció ho consideri oportú, sotmetrà algun treball presentat a judici d’un especialista perquè en faci un informe, que després serà debatut en una reunió ordinària.

Un cop feta la publicació es lliuraran a l’autor sense càrrec 25 separates del seu article i un exemplar de la publicació. En acabar tot el procés d’edició, es retornarà tot el material presentat.

POLÍTICA DE DRETS

Els continguts publicats a EBE estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada 2.5 Espanya de Creative Commons el text complet de la qual es pot consultar a htpp://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/2.5/es/legalcode.ca. Aquesta llicència permet copiar, distribuir i comunicar públicament els textos, sempre que no sigui per a fins comercials ni se’n generin obres derivades, i que se’n reconegui l’autoria, el títol del text original, el nom i número de la revista i l’enllaç web on es pot trobar.

És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a copyright.

ASPECTES FORMALS

Paràgrafs

El text s’ha d’estructurar en paràgrafs moderns (sense sagnat inicial), justificats (alineats a la dreta i a l’esquerra) i amb un interlineat d’1,5 línies; només en el cas de les citacions textuals de cinc línies o més és recomanable introduir-les en un paràgraf independent amb sagnat d’un centímetre a banda i banda, sense cometes i interlineat senzill per distingir-les de la resta del text. En tots els casos, sempre s’ha d’utilitzar un espai d’una línia en blanc com a separació entre paràgrafs.

Tipus de lletra

El format del text ha de ser el següent: tipografia Times New Roman, amb cos 11 per al text general i 9 per a la resta de text (bàsicament notes a peu de pàgina i peus de les il·lustracions). En el cas de les citacions textuals en paràgrafs independents, recomanem utilitzar una mida de lletra de 10 punts. Cal limitar les cursives a usos puntuals com ara les paraules estrangeres a la llengua d’escriptura. Així, una citació en català antic, en un article escrit en català, anirà en rodona, atès que es tracta de la mateixa llengua, però si és en llatí anirà en cursiva. Totes les citacions (orals o textuals) han d’anar entre cometes altes (“ ”) —llevat de les incloses en paràgrafs independents, que no en portaran—. Quan es dona el cas d’una citació dins d’una altra, s’utilitzaran excepcionalment les cometes angulars (« »).

L’autor queda responsabilitzat de la revisió de proves impreses (galerades). Les rebrà per correu electrònic i les haurà de retornar en un termini màxim de 10 dies transcorreguts els quals el Consell de Redacció resoldrà per tal de no retardar la publicació. En la revisió no podran introduir-se correccions d’estil, sinó únicament de tipus ortogràfic o tècnic.

Citacions i llistes bibliogràfiques

Les citacions bibliogràfiques aniran dins del text, amb el sistema autor-any, o americà, a fi de limitar l’ús de notes a peu de pàgina a aclariments estrictament necessaris. Això requereix un llistat final de referències bibliogràfiques que s’han consultat en la preparació de l’article i totes les citacions intercalades al text han de tenir la seva corresponent referència bibliogràfica, llevat de les referències secundàries o indirectes.

Per a les citacions dins del text s’indicarà, entre parèntesis, el cognom de l’autor (si hi ha més d’un autor, separats per punt i coma), l’any de l’edició consultada i, si s’escau, el número o seqüència de pàgines.

Alguns exemples:

(Esteva, 1970, p. 22)

(Coromines & Nadal, 2003)

(Lorenzo, Antívol & Garcia Pérez, 1997, p. 3-4)

(Arigoyen et al., 2009, p. 876)

En els casos de citació indirecta s’obviarà repetir el cognom de l’autor dins dels parèntesis i només hi apareixerà l’any i el número de pàgina.

La mesura va afectar els termes de la Pera i Foixà, segons la crònica de Vilardell (2002, p. 15), però no el municipi d’Ultramort

Llistat bibliogràfic

Al final del text, una única llista bibliogràfica recollirà tots els autors i obres citats en l’article, ordenats alfabèticament i per anys, les obres individuals en primer lloc i després les col·lectives indicant el nom complet de tots els autors. Així, primer s’aplica l’ordre alfabètic d’autors (pel cognom), després les referències d’un mateix autor s’ordenen cronològicament d’acord amb l’any d’edició i, finalment, en cas d’haver-hi més d’un treball del mateix autor i any, aquests es disposen seguint l’ordre alfabètic dels títols i afegint una lletra a l’any de la publicació.

Per cada tipus de document, caldrà incloure la informació amb la següent estructura, amb les diferents àrees separades per un punt:

Llibres o monografies:

COGNOM/S, Nom (any d’edició). Títol i subtítol de l’obra en cursiva. Número d’edició. Lloc de publicació: responsable de l’edició (col·lecció).

Per als llibres virtuals cal indicar després del títol [en línia] i després de l’any d’edició, l’adreça d’internet entre parèntesis angulars < > i la data de la consulta; aquesta última entre claudàtors [ ].

Exemples:

MASERAS, Alfons (1939). Èglogues, seguides del Poema de Camins. Barcelona: Llibreria Verdaguer.

FONTSERÈ, Eduard; IGLÉSIES, Josep (1971). Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1971.

BONNASSIE, Pierre (1979). Catalunya mil anys enrera (segles X-XI, volum I: Economia i societat pre-feudal. Barcelona: Edicions 62 (Col·lecció Estudis i Documents; 31).

UNLAND, Annie (2006). Una amistat generosa i noble. Cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó: (1908-1919) [en línia]. Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <http://www.lluisvives.com> [Consulta: 30-6-2009].

Per a diverses obres d’un mateix autor/a, sota un sol encapçalament seguit de dos punts, ordenem les referències cronològicament eliminant-hi el punt darrere de l’any de publicació:

BENAVENT, Pere:

(1938a) La rosa i el cristall. Barcelona: Impremta Clarasó.

(1938b) L’estrella i el picarol. Barcelona: Impremta Clarasó.

Articles dins una publicació periòdica:

COGNOM/S, Nom (any d’edició). “Títol i subtítol complets en rodona i entre parèntesis alts”. Títol de la publicació periòdica en cursiva, volum, número, data sencera (només en el cas dels diaris o de revistes periòdiques de caràcter general), pàgines d’inici i final del text.

Per als articles virtuals cal indicar després del títol [en línia] i després del número i la data, l’adreça d’internet entre parèntesis angulars < > i la data de la consulta entre claudàtors [ ].

Exemple:

GAITX, Jordi (2004). “Emili Vigo i Bènia, periodista, historiador i polític”. Revista de Girona, 227, p. 28-35.

GAITX, Jordi (2004). “Emili Vigo i Bènia, periodista, historiador i polític” [en línia]. Revista de Girona, 227.<http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/95840/156898>. [Consulta: 30-6-2009].

Capítols o articles dins un llibre:

COGNOM/S, Nom (any d’edició). “Títol i subtítol complets en rodona i entre parèntesis alts”. Dins Títol i subtítol del llibre en cursiva. Lloc d’edició: responsable de l’edició, pàgines d’inici i final del text. Per a les obres virtuals cal indicar després del títol [en línia] i després del número i la data, l’adreça d’internet entre parèntesis angulars < > i la data de la consulta entre claudàtors.

Exemples:

VIÑAS, Xavier (1992). “Les Gavarres”. Dins El medi natural a les terres gironines. Girona: Universitat de Girona, p. 181-189.

ROCAS, Xavier (2006). “Glossari” [en línia]. Dins Una amistat generosa i noble. Cartes de Joan Baptista Coromina a Rafael Masó (1908-1919). Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <http://www.lluisvives.com> [Consulta: 30-6-2009]